EKSoft FTPBackup

Usługa systemowa przesyłająca dane na serwery FTP e-mail

 Wymagania i kompatybilność

 Opis funkcjonalności programu

Program pracuje w tle jako usługa systemowa (system service). Dzięki temu doskonale nadaje się do instalacji w serwerowych środowiskach systemów Microsoftu, jako że usługa jest uruchamiana podczas startu systemu i działa bez konieczności logowania się użytkownika.

Zadaniem aplikacji jest cykliczne sprawdzanie czy w zdefiniowanych lokalizacjach (folderach) pojawiły się pliki zadanego typu (dokumenty, arkusze itp.) i przesyłanie ich na serwery FTP. Jeśli we wskazanych lokalizacjach nie ma pasujących do wzorca plików, wysyłka się nie odbywa.

Wysyłki mogą być prowadzone cyklicznie (co określony przedział czasu), bądź codziennie o określonej godzinie. Wysyłka może być realizowana na różne serwery FTP.

Dzięki temu można w prosty sposób zabezpieczyć np. kopie zapasowe czy też automatycznie modyfikować zawartość swoich stron WWW.

 Instalacja

Program jest dostępny w wersji 64 i 32 bitowej. Instalator programu należy pobrać ze strony:
Wersja 32-bitowa
Wersja 64-bitowa
Aplikacja jest usługą systemową (system service) która pracuje w tle, bez konieczności zalogowania się do konta użytkownika. Po zainstalowaniu programu należy uruchomić panel sterujący usługą, który znajduje się w katalogu roboczym programu - FTPSrvcPanel.exe.
Po jego uruchomieniu wyświetli się poniższe okno:

[Rozmiar: 100480 bajtów]

Rejestracja programu

Usługa wymaga aktywacji. Bez niej nie można uruchomić serwisu wykonującego wysyłki. Po uruchomieniu panelu zostanie wygenerowany identyfikator programu, który należy przesłać na nasz adres e-mail. Można tego dokonać automatycznie, klikając przycisk „Click to send registration request”.
Po wniesieniu opłaty licencyjnej użytkownik otrzymuje numer seryjny i klucz licencyjny na swój zwrotny adres email. Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych w odpowiednie pola należy kliknąć przycisk dyskietki w polu klucza licencyjnego aby zapisać zmiany.

Panel sterowania usługą FTPBackup

Do sterowania usługą i jej konfiguracji służy dodatkowy program zarządzający: FTPSrvcPanel.exe, znajdujący się w katalogu roboczym (folder instalacyjny) programu
Z jego poziomu można łatwo:

[Rozmiar: 100480 bajtów]

Konfiguracja

Zakładka FTP Servers setting W tej zakładce należy dodać adresy serwerów FTP na które będą wysyłane pliki i uzupełnić parametry połączeń. Nie ma ograniczenia ilości serwerów, jednak proponujemy zachować zdrowy rozsądek.

[Rozmiar: 87295 bajtów]

W kolumnie Sched(uled) Time wpisujemy godzinę o której ma się odbywać codzienna wysyłka. Jeśli zaznaczona zostanie opcja „Cycle”, wówczas czas podany w tej kolumnie będzie traktowany jako cykl czasowy wysyłek. Przykładowo, na powyższym zrzucie ekranowym, wysyłka dla ftp.eksoft.pl będzie realizowana codziennie o godzinie 1:00. Dla serwera ftp.onet.pl będzie natomiast uruchamiana co 10 minut.

W przypadku zaznaczenia opcji Prefix, każda nazwa pliku wysyłanego na serwer FTP będzie poprzedzana datą wysyłki w formacie [rok-miesiąc-dzień] Zatwierdzenie zmian wykonujemy naciskając klawisz Save params.

Zakładka Data files

W tej zakładce definiuje się katalogi oraz rozszerzenia plików podlegających backupowi. Program przeszukuje zdefiniowaną listę katalogów źródłowych, wyszukując pliki o zdefiniowanych rozszerzeniach. Jeśli pasujące pliki zostaną znalezione, program wyśle je na serwer FTP a następnie z katalogu źródłowego dodatkowo przeniesie do katalogu z archiwum. Jeśli plik o danej nazwie jest już w katalogu archiwum, zostanie on nadpisany. Ta sama zasada jest stosowana również w przypadku plików na serwerze FTP.

[Rozmiar: 87295 bajtów]

Opis kolumn

Uwagi techniczne:
Po każdym rozszerzeniu należy wpisać dwukropek, jak na powyższym zrzucie ekranowym.